Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 17 November 2019

Kolossense 2:15-23

NG Kerk Stellenbosch-Wes

In hierdie perikoop delf die Apostel in die hart van die Evangelieboodskap deur te fokus op die seëninge wat die kruis van Christus meebring. Hy moedig ook die gemeente aan om vas te hou aan die kernboodskap van die kruis.

Die valse leraars in Kolosse het probeer om Christus en Sy leer te vervang met ’n mengsel van idees wat uit verskillende bronne afkomstig was. Daar was onder andere die heidense idee dat verskeie geeste (engele in hierdie geval) verantwoordelik was vir die manipulering en onderhouding van die skepping, en dat hulle daarom ook vereer en aanbid moet word. Daar was ook die siening dat die mense die Joodse tradisies en Wet, en spesifiek die besnydenis, moes onderhou om aanvaarbaar vir God te wees. Hierdie valse leraars het daarop geroem dat hul Joodse herkoms (waarvan die besnydenis as’t ware ’n ere-kenteken was) en hul insigte in die sogenaamde nuwe religieuse geheimenisse, vir hulle voorrang gegee het bo die nie-Joodse Christene. Deur hul sienswyses oor die leer van engele en die besnydenis het hulle die nie-Joodse gelowiges probeer wegtrek van die volle geloof in en afhanklikheid van Christus, en van Christus as enigste en volkome Verlosser.

In sy brief reageerPaulus op verskillende wyses op bogenoemde dwalinge:

Hy toon aan dat Jesus alleen die skakel tussen God en mens is. Hy het die aarde vir Sy doel geskep en Hy onderhou dit, nie engele nie.

Paulus het ook aangetoon dat, in soverre dit oor die Christelike leer gaan, alle openbaringe van God aan mense, deur Jesus gedoen is. As jy in Christus glo het jy die sleutel tot enige geheimenis of hemelse wysheid en kennis.

Ten opsigte van die besnydenis verduidelik Paulus dat die reiniging wat die bekeerde heidene met die doop in Christus ontvang van baie meer waarde is as die vleeslike Joodse besnydenis. Daarmee verwyder Jesus die ou sondige mens en gee vir hulle die Heilige Gees. Hierdie geestelike besnydenis impliseer vergiffenis en die ewige lewe, twee dinge wat die fisiese besnydenis nie kan doen nie. Paulus verduidelik dat hierdie vergiffenis en verwydering van die sondige natuur deur die doop slegs deur Jesus se offer aan die kruis moontlik gemaak is. Vergiffenis is moontlik gemaak omdat Jesus met sy kosbare bloed daarvoor betaal het.

Vervolgens verduidelik Paulus verskeie ander dinge wat Christus deur Sy kruisdood bewerkstellig het, en Hy vermaan die lesers om nie van Sy leringe weggetrek te word nie.

Gebedsfokus: Ons kerk gemeente moet vas hou aan die kernboodskap van die kruis.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.